PL-BY-UA
PL-BY-UA
European Union

Integracja naukowa obszaru pogranicza polsko – ukraińskiego w zakresie monitoringu i detoksykacji substancji szkodliwych w środowisku”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej

Wartość projektu: 366 991 EUR

Czas realizacji projektu: 30 miesięcy (01.02.2013-31.07.2015)

Beneficjent: Uniwersytet Rzeszowski

Partner: Instytut Biologii Komórki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

Numer referencyjny projektu: IPBU.03.01.00-18-452/11

Cele projektu:

Cel główny: Głównym celem projektu jest podniesienie i poprawa integracji oraz instytucjonalnego potencjału współpracy między uczelniami a instytutami badawczymi Polski i Ukrainy z terenu pogranicza.

Projekt ten jest skierowany do polskich i ukraińskich pracowników naukowych, studentów i doktorantów, którzy będą mogli uczestniczyć w warsztatach naukowych, seminariach, konferencjach i badaniach naukowych oraz do społeczeństw obu krajów.  Ostatecznym beneficjentem jest społeczność naukowa Polski i Ukrainy jak również pośrednio instytucje samorządowe i państwowe pogranicza oraz ogół społeczeństwa w zakresie korzystania z wyników badań w zakresie monitoringu i detoksykacji substancji szkodliwych w środowisku.

Cele szczegółowe projektu:

1.      Wymiana wiedzy i potencjału badawczego obu przygranicznych regionów oraz wzmocnienie stałej współpracy.

2.      Stworzenie stałych kanałów przekazywania i wymiany informacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji elektronicznej

3.      Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy regionalnych uniwersytetów i jednostek badawczych

4.      Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami badawczymi (w tym molekularnymi) oraz sprzętem wykorzystywanym w monitoringu i detoksykacji substancji szkodliwych w środowisku

 

Cel główny oraz cele szczegółowe realizowane będą poprzez szereg działań:

 

Działanie 1. Warsztaty naukowe realizowane w Polsce i na Ukrainie

1A. Aktualne problemy monitoringu środowiska – w Polsce

1B. Substancje szkodliwe i ich detoksykacja – na Ukrainie

1C. Metody molekularne w konstruowaniu szczepów wykorzystywanych do detoksykacji środowiska 

1D. Biosensory do oznaczania toksycznych związków w środowisku

1E. Wykorzystanie szczepów drożdży niekonwencjonalnych do usuwania metali ciężkich ze ścieków przemysłowych

1F. Konstruowanie szczepów drożdży ze zwiększona zdolnością do detoksykacji ścieków

Warsztaty dotyczą ważnych problemów monitoringu i detoksykacji substancji toksycznych w środowisku, możliwości wykorzystania nowoczesnych metod molekularnych w celu opracowania bardziej efektywnych i przyjaznych środowisku metod monitoringu i detoksykacji substancji toksycznych. Czas trwania każdego warsztatu to 30 godzin dydaktycznych w ciągu 5 dni (w sumie 180 godzin dydaktycznych w ciągu 6 warsztatów). Każdy warsztat przeznaczony dla 10 uczestników (5 z Polski i 5 z Ukrainy)

 

Działanie 2. Wspólne badania naukowe

„Nowe metody oznaczania formaldehydu i metanolu w ściekach przemysłowych oraz detoksykacja metali ciężkich”

Grupa badawcza składająca się z 8 naukowców z Polski i Ukrainy (kobiet i mężczyzn, 4 z Polski do pracy w Polsce, 4 z Ukrainy do pracy w Ukrainie). W ramach wspólnych badań naukowych przewidziane są 4 jednomiesięczne wyjazdy naukowców do jednostek partnerskich w celu prowadzenia wspólnych badań naukowych. Badania naukowe będą prowadzone jednocześnie w Polsce i na Ukrainie przez cały okres trwania projektu. Rezultaty badań zostaną opublikowane w postaci 3 publikacji naukowych.

 

Działanie 3. Seminaria naukowe realizowane w Polsce i na Ukrainie

3A. Metody detoksykacji ksenobiotyków oraz metali ciężkich przez mikroorganizmy i rośliny – w Polsce

3B. Nowe metody oznaczania substancji szkodliwych w środowisku – na Ukrainie

Dwa, jednodniowe seminaria (jedno w Polsce, jedno na Ukrainie). Każde seminarium przewidziane jest dla minimum 70 uczestników (45 z jednostki partnera zagranicznego oraz 25 z jednostki organizującej seminarium). Seminaria przeznaczone są dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i innych osób zainteresowanych problemem detoksykacji substancji toksycznych przez rośliny i mikroorganizmy. Do uczestnictwa w seminarium będą również zaproszeni przedstawiciele przemysłu  oczyszczalni ścieków.

 

Działanie 4. Konferencja naukowa w Polsce

Planowana jest 3-dniowa konferencja naukowa„Mikroorganizmy w detoksykacji metali ciężkich i ksenobiotyków” w Polsce. Konferencja przeznaczona dla 50 uczestników (25 z Polski i 25 z Ukrainy). W konferencji mogą uczestniczyć studenci, doktoranci, pracownicy naukowi. Jednocześnie będzie przygotowana jedna monografia naukowa składająca się z 30 artykułów naukowych.

 

Działanie 5. Wideokonferencje

Planowana jest organizacja conajmniej 2 wideokonferencji organizowanych zarówno przez polskiego i ukraińskiego partnera dla conajmniej 20 uczestników każda.

 

Działanie 6. Stworzenie strony internetowej

Będzie stworzona i aktualizowana strona internetowa projektu.

logo-pl-by-ua

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

logo pl

KOMISJA EUROPEJSKA


Institute of Cell Biology,
National Academy Of Sciences of Ukraine
14/16 Drahomanova St.
79005 Lviv
Ukraine
Phone: (032) 261 2108; fax: (032) 261 2148

Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Polska
phone + 48 17 85 22 100